Thanh toán đơn hàng

Đơn hàng

Dịch vụ cố định
Phí hòa mạng220.000 đ
Tổng giá phải thanh toán220.000 đ

Đăng kí

0868.626.057
Viettel Hải Phòng